Země – Současný proud života

Klíčová slova: vzduch, země, voda, přírodní druhy

4. 12. 2019 → 18. 1. 2020
Vernisáž: 4. 12. v 18:00
18. 1. v 15:00 – dernisáž + komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy Terezou Záchovou

///ENGLISH follows

Kurátor: Tereza Záchová

Participující umělci: Elena Mazzi/IT, Kati Roover/FI, Hanna Husberg/SW/FI, Martinka Bobrikova a Oscar de Carmen/N, Magdaléna Manderlová/N, Svartjord/N, Katrin Hornek/AT, Iva Polanecká/CZ, Michal Kindernay/CZ, Sandra Svobodová/CZ, Oto Hudec/SK, Zdena Kolečková/CZ, Leone Contini/IT.

Projekt se zabývá časem jako entitou, k čemuž zkoumá vztahy, které spojují člověka s jeho prostředím v souvislosti s post-humanistickým diskurzem a kritickou teorií. Umělecká díla řeší problémy reálného života – znečištění vzduchu a vody, strategie udržitelnosti, problémy s potravinami nebo nové pohledy na život zvířat a rostlin – aby poukázala na nápadně přehlížené pohledy v našem světě. A také na proces postupné změny, která se neodehrává jen v přírodě.
Výstava “Země” zkoumá základní problémy ovlivňující zejména působení životního prostředí na lidstvo a naši planetu.
Galerie se stává metaforou prostoru, kde se rodí nové myšlenky, možnosti a zkušenosti, a umělci je prostřednictvím svých děl mají možnost sdílet s diváky.
Galerie se jako prostor stává svobodnou platformou, která umožňuje se demokraticky vyjádřit, a tak zde prezentovat či reflektovat problémy společnosti.
Množství takových myšlenek se může zakládat na jisté deprivaci, na něčem, co nám určitým způsobem schází, což může samotný problém pomoci osvětlit.
Prostor galerie se mění na naši zemi, kde můžeme sdílet problémy osobní i problémy kolektivního vědomí. Holistický obraz Země, ať už je množství odlišně vnímané reality jakékoliv, zmiňuje Karen Barad. Každý člověk může mít své vlastní, specifické vnímání Země.
Výstava konkretizuje socio-environmentální krizi a setkává se v místě tváří v tvář s krajinou neodmyslitelně spjatou s Ústím nad Labem v České republice.

The Earth – Current way of living

WORDS: air, land, water, species

Curator: Tereza Záchová

Participating artists: Elena Mazzi/IT, Kati Roover/FI, Hanna Husberg/SW/FI, Martinka Bobrikova and Oscar de Carmen/N, Magdaléna Manderlová/N, Svartjord/N, Katrin Hornek/AT, Iva Polanecká/CZ, Michal Kindernay/CZ, Sandra Svobodová/CZ, Oto Hudec/SK. (Zdena Kolečková/CZ, Leone Contini/IT).

The project deals with time as an entity through the survey of relationships connecting human beings with the environment in relation to the post-humanistic discourse and critical science studies. Art works deal with real life issues – air and water pollution, sustainability policy, nutrition issues, or new insights into plant and animal life to show conspicuously invisible views of our world. Also the process of gradual change, not only in nature.
The “Earth” exhibition explores the basic issues that influence particularly the environmental impact on humanity and our planet. The gallery becomes the metaphor of space where the new ideas, possibilities and experiences are born and artists can share them with their audience through their work. The gallery, as a space, becomes a free platform where the possibility of democratic expression can be shown, and through this situation it reflects the problems in society. Many thoughts could be based on a certain deprivation of something that we lack, about a certain way of missing that throws light on the problem. The gallery space turns into our country where we can share our personal and also collective problems. The holistic image of the Earth, however the quantum perception of different realities, is then referred to by Karen Barad. Each person can have their own specific perceptions of Earth.
The exhibition concretizes the socio-environmental crisis and locally faces the landscape that is boundlessly connected with Ústí nad Labem in the Czech Republic.

Portfolios:
Svartjord https://www.svartjord.com/
Martinka Bobrikova and Oscar de Carmen http://bobrikovadecarmen.org/
Kati Roover http://www.katiroover.com/
Elena Mazzi http://elenamazzi.com/works/
Oto Hudec https://fishisflying.blogspot.com/
Hana Husberg http://hannahusberg.com/
Iva Polanecka https://sites.google.com/site/ivamalvu/
Magdalena Manderlova https://magdalenamanderlova.com/
Michal Kindernay https://monoskop.org/Michal_Kindernay
Sandra Svobodová http://sandrasvobodova.tumblr.com/
Kathrin Hornek https://katrinhornek.net/en/

Tisková zpráva – Press release

Galerie Emila Filly se stěhuje do jiných prostor. Sledujte náš FB profil . . .