Základní myšlenkou projektu se stalo uvažování nad současným stavem dění v terciárním vzdělávání v oboru výtvarná výchova na vybraných pracovištích v České republice a na Slovensku, jejichž společným znakem je naplňování všech stupňů akademického vzdělávání (od bakalářské po doktorskou formu studia). Toto téma je pak nahlíženo z několika pozic a má i různé výstupy: výstavu a publikaci.

 

Vybrané vidění

Při přemýšlení o tématu vyvstávaly otázky: V jakých konkrétních postupech a strategiích se odráží specifikum tvůrčích činnost na katedrách výtvarné výchovy? Jak reagují pracoviště na aktuální stav a proměny výtvarného umění? Jak reagují na společenskou situaci a vzdělávací „objednávku“ nadřazených institucí? Zda a případně jak reagují na neutěšenou praxi a reálnou situaci oboru v základním a středním školství?

Výstava realizovaná ve velkorysém prostoru Galerie Emila Filly v Úst nad Labem si jako základní koncepci vzala díla, vybraná v rámci jednotlivých výtvarných kateder. Důraz je kladený na jednotlivé práce, na podobnost výrazů, obsahů, témat nebo médií, s nimiž jednotliví autoři pracují. Na výstavě jsou tak zastoupeny téměř všechny strategie, styly a média, s nimiž se divák může setkat také v oblast současného volného výtvarného umění. Expozice navíc upřednostňuje kontextuální instalaci, takže divák z umístění děl nebo popisky nezjistí, zda jde o práci studenta nebo pedagoga či doktoranda, ani z jaké školy pochází. Tyto záměrně potlačené informace, které nalezneme až v doprovodném letáku, zvýrazňují tvůrčí potenciál oboru výtvarné výchovy a dále rozpracovávají výše položené otázky vztahující se k oborové reflexi výtvarného umění a vizuální kultury. Do značné míry koncepce výstavy vyzdvihuje myšlenku tvorby jako významného kulturního nástroje a procesu, jenž může kultivovat jedince i společnost.

Výstavní expozice dále zviditelňuje tématiku teoreticky rozpracovávanou v publikaci: témata interdisciplinarity, pozice expresivních umělecko-pedagogických oborů a také pro-inkluzivních aspektů výtvarné výchovy. Kromě těchto okruhů lze v oborovém kontextu vysledovat tendence, které mají značný potenciál ve svých pro-inkluzivních aspektech a formách. Výtvarná výchova zde plní roli „mostu“ mezi různými světy a vrstvami společnost. Ať už máme na mysli svět umění, vědy, školy (vzdělávací instituce), volnočasové aktivity nebo, do jisté míry odlišné, světy hendikepovaných jedinců, dětí a seniorů. Také propojuje světy našich běžných existencí se světy galerií umění. Vystavené projekty jednotlivých kateder do značné míry reflektují nebo ovlivňují reálnou praxi, aA už školní, volnočasovou nebo nejširší vzdělávací prostor a zároveň komunikují se světem vizuální kultury a výtvarného umění. Projekt VYBRANÉ VIDĚNÍ ve své praktické výstavní i teoretické rovině aktivně vstupuje do okolního světa a ukazuje potenciál oboru výtvarná výchova v oblast pro-inkluze a interdisciplinarity, její roli a možný přínos pro společnost, a v neposlední řadě vyvrací zastaralá či stereotypní pojet o tomto oboru. Cílem projektu není jen prezentovat vybrané výsledky jednotlivých pracovišť a příklady dobré praxe, ale především otevřít kritickou diskusi nad aktuální oborovou problematikou a podobou kultury všeobecně.

Autorka výstavy: Mgr. Eva Mráziková, Ph.D.

Vernisáž výstavy: středa, 6. 12. 2017 od 18 hodin v Galerii Emila Filly (Jateční 49, Ústí nad Labem)

Termín výstavy: 7. 12. 2017 – 25. 1. 2018

Otevírací doba: út – pá 10-18 hodin, so 13-17 hodin

Aktuální informace sledujte na facebooku galerie:  https://www.fb.com/GalerieEmilaFilly/

Pořadatelé:

Lidé výtvarnému umění – výtvarné umění lidem, o. p. s. a Galerie Emila Filly – Jateční 49, 400 01 Ústí nad Labem (2. patro budovy SCHIFR AC, s. r. o.,vchod z areálu), www.gef.cz    Spojení: Bus č. 9,17,27 na zastávku Sigma/Tesla

Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 9, 400 96 Ústí nad Labem, www.fud.ujep.cz

Katedra výtvarné kultury Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – České Mládeže 8, 400 96, Ústí nad Labem

Výstavní a doprovodný program Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem je v roce 2017 organizován s laskavou podporou těchto organizací:

Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Ministerstvo kultury ČR

Město Ústí nad Labem

 

Vybrané vidění