Lektorské centrum

Koncepce lektorského centra vychází z nabídky srozumitelnou a zážitkovou formou zprostředkovat návštěvníkům nejaktuálnější tendence současného výtvarného umění v ucelené šíři programů. Interaktivní prohlídky výstavních projektů, workshopy, galerijní animace a programy výtvarné dílny jsou určeny primárně pro státní a soukromé vzdělávací instituce (všechny stupně ZŠ, ZUŠ, SŠ, VOŠ, VŠ). Snaží se akcentovat alternativní a progresivní metody výuky. Stěžejní je pro nás interdisciplinarita, hledání vzájemných souvislostí mezi uměním, výtvarnou výchovou a dalšími obory. Edukační činnost lektorského centra si klade za cíl podněcovat návštěvníky ke komunikaci s uměleckými díly, rozvoj vlastního tvořivého přístupu prostřednictvím autentického zážitku ve specifickém galerijním, ale také sociálním a urbánním prostředí. Pedagogům nabízíme rozvoj dovedností a obohacení znalostí v oblasti nejnovějších trendů výtvarného umění, žákům a studentům podnětné, srozumitelné, tvůrčí a hravé prostředí.

Kontakt

Tereza Voštová vostova.tereza@gmail.com, tel: 728 373 106

Specializujeme se také na znevýhodněné skupiny, kterým se dokážeme flexibilně přizpůsobit (tematicky, materiálově, organizačně) – čerpáme z bohatých zkušeností soustavně a dlouhodobě mapujících problematiku sociálních kontextů současného výtvarného umění (koncepce výstavního programu Galerie Emila Filly, umělecké a vědecké aktivity FUD UJEP a KVK UJEP).

lektorské centrum

Lektorské centrum nabízí tyto programy:

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY

Prohlídky aktuálních výstavních projektů s teoretickým komentářem kurátora, teoretika umění nebo lektora

GALERIJNÍ ANIMACE
Co je galerijní animace?

Galerijní animace propojuje teoretický komentář s vlastní tvůrčí aktivitou návštěvníků. Účastník se dozvídá zajímavé informace o vystavených dílech nejen srze výklad lektora, ale také prostřednictvím vlastní tvorby. Důležitou roli zde hraje jednak zážitek, tedy možnost vyzkoušet si něco „na vlastní kůži“ a dozvědět se to, co je slovy nesdělitelné, jednak dialog vedený nad díly představených autorů i vlastní tvorbou účastníků.
Galerijní animace pro:

mateřské školy a 1. stupeň ZŠ a ZUŠ
I pro velmi malé děti může být setkání se současným uměním zajímavou a zábavnou zkušeností. Zaměřujeme se především na tvůrčí část animace, kdy si děti vyzkouší nové techniky a postupy práce. Informace o vystavených dílech jsou zprostředkovány prostřednictvím hry a vlastního „bádání“. Velký důraz je kladen na dialog s dětmi. Často využíváme soutěžních postupů, kdy žáci soutěží mezi sebou nebo ve skupinách.
2. stupeň ZŠ a ZUŠ
Informace o prezentovaných dílech jsou zprostředkovány skrze témata žákům známá a blízká, snažíme se přiblížit jejich každodennímu světu, tomu co je zajímá a baví. Společně formou dialogu odkrýváme významy a zajímavosti o vybraných dílech, žáci mohou diskutovat, ptát se, vyjadřovat svůj názor. V tvůrčí části animace experimentují, seznamují se s pro ně atraktivními technikami a prostřednictvím vlastní tvůrčí zkušenosti odkrývají další vlastnosti soudobého umění.
žáky gymnázií, SŠ a studenty VŠ (VOŠ) i širokou veřejnost
Velký prostor je věnován dialogu nad současným uměním. Co je umění? Kdo je umělec? Jaké je poslání galerie? Společně diskutujeme o vybraných dílech, aniž bychom nutně museli nalézt definitivní odpovědi. Pozornost je rovněž věnována praktické části, protože také dospělí si rádi hrají, experimentují a objevují dosud nepoznané.

UKÁZKY GALERIJNÍCH ANIMACÍ

Během galerijní animace se účastníci dozvědí informace nejen o výstavě a prezentovaných dílech, ale také o galerii samotné i o historii budovy, ve které sídlí. Vedle klasických a netradičních výtvarných technik, častokrát zapojujeme prvky akčního umění, hudby či tvůrčího psaní.

Jednotlivé programy jsou realizovány také pro znevýhodněné skupiny dětí a dospělých, pro které je program adekvátně přizpůsoben.

WORKSHOPY

Koncept zážitkových kurzů pro širokou veřejnost, které srozumitelným a tvůrčím způsobem zprostředkovávají aktuální podobu výtvarného umění ( kombinace teoretického výkladu a praktických projektů). Možnost využití jako teambuildingové akce pro firmy.

VÝTVARNÁ DÍLNA

Programy určené především pro rodiče s dětmi jsou pořádány ve speciálním ateliéru. Hravé tvůrčí úkoly rozvíjí kreativitu dětí a rodičům umožňují komunikovat se svými potomky v jiném prostředí. Ústředním tématem je společná práce a společná komunikace.

lektorské centrum

Tamaryšek

Dílna Tamaryšek nabízí tvořivou dílnu, která integruje všechny oblasti estetické výchovy. Je určena především dětem předškolního věku a jejich rodičům.

lektorské centrum

Informace o programu:

Hlavní naše činnost je pořádání dílen v Galerii Armaturka. Vždy jednu sobotu v měsíci se můžeme potkat ve výtvarném ateliéru Armaturky, kde je připraven program pro děti předškolního věku, tj. od 2 do 6ti let, a jejich rodiče či kteréhokoliv dospělého člena rodiny, který v sobotním odpoledni hledá, jak plnohodnotně strávit s dětmi čas, a přitom se něco vzájemně od sebe naučit, něco o sobě dozvědět.

Dílna představuje samostatnou tématicky ucelenou lekci trvající hodinu a půl. Obsahem jsou tvořivé činnosti z oblasti výtvarné, hudební, dramatické, literární a pohybové výchovy, které spojuje jednotné téma, jež je každý měsíc jiné.

Dětem předškolního věku se tak otevírá prostor galerie jako kulturní i vzdělávací instituce, vchází tak do jejich vědomí. Zpravidla v závěru si procházíme galerijní prostor s aktuální výstavou.

  • Cílová skupina: děti 2 – 6 let
  • Maximální počet účastníků: 12 dětí
  • Cena kurzu: 50 Kč / rodič a dítě
  • Čas: 16.00 – 17.30

Lektor: Zuzana Koubová
dilna@tamarysek.org, Tamaryšek web, Tamaryšek Facebook, tel: 732 344 062


• Výběrové řížení na pozice PRODUKČNÍ a INSTALAČNÍ TECHNIK