Lektorské centrum

Koncepce lektorského centra vychází z nabídky srozumitelnou a zážitkovou formou zprostředkovat návštěvníkům nejaktuálnější tendence současného výtvarného umění v ucelené šíři programů. Interaktivní prohlídky výstavních projektů, workshopy, galerijní animace a programy výtvarné dílny jsou určeny primárně pro státní a soukromé vzdělávací instituce (všechny stupně ZŠ, ZUŠ, SŠ, VOŠ, VŠ). Snaží se akcentovat alternativní a progresivní metody výuky. Stěžejní je pro nás interdisciplinarita, hledání vzájemných souvislostí mezi uměním, výtvarnou výchovou a dalšími obory. Edukační činnost lektorského centra si klade za cíl podněcovat návštěvníky ke komunikaci s uměleckými díly, rozvoj vlastního tvořivého přístupu prostřednictvím autentického zážitku ve specifickém galerijním, ale také sociálním a urbánním prostředí. Pedagogům nabízíme rozvoj dovedností a obohacení znalostí v oblasti nejnovějších trendů výtvarného umění, žákům a studentům podnětné, srozumitelné, tvůrčí a hravé prostředí.

Kontakt

Galerijní animace pro všechny ročníky je možné domluvit na info@gef.cz nebo s asistentkou galerie Stáňou Palečkovou tel: 774 925 727.

Specializujeme se také na znevýhodněné skupiny, kterým se dokážeme flexibilně přizpůsobit (tematicky, materiálově, organizačně) – čerpáme z bohatých zkušeností soustavně a dlouhodobě mapujících problematiku sociálních kontextů současného výtvarného umění (koncepce výstavního programu Galerie Emila Filly, umělecké a vědecké aktivity FUD UJEP a KVK UJEP).

lektorské centrum

Lektorské centrum nabízí tyto programy:

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY

Prohlídky aktuálních výstavních projektů s teoretickým komentářem kurátora, teoretika umění nebo lektora

GALERIJNÍ ANIMACE
Co je galerijní animace?

Galerijní animace propojuje teoretický komentář s vlastní tvůrčí aktivitou návštěvníků. Účastník se dozvídá zajímavé informace o vystavených dílech nejen srze výklad lektora, ale také prostřednictvím vlastní tvorby. Důležitou roli zde hraje jednak zážitek, tedy možnost vyzkoušet si něco „na vlastní kůži“ a dozvědět se to, co je slovy nesdělitelné, jednak dialog vedený nad díly představených autorů i vlastní tvorbou účastníků.
Galerijní animace pro:

mateřské školy a 1. stupeň ZŠ a ZUŠ
I pro velmi malé děti může být setkání se současným uměním zajímavou a zábavnou zkušeností. Zaměřujeme se především na tvůrčí část animace, kdy si děti vyzkouší nové techniky a postupy práce. Informace o vystavených dílech jsou zprostředkovány prostřednictvím hry a vlastního „bádání“. Velký důraz je kladen na dialog s dětmi. Často využíváme soutěžních postupů, kdy žáci soutěží mezi sebou nebo ve skupinách.
2. stupeň ZŠ a ZUŠ
Informace o prezentovaných dílech jsou zprostředkovány skrze témata žákům známá a blízká, snažíme se přiblížit jejich každodennímu světu, tomu co je zajímá a baví. Společně formou dialogu odkrýváme významy a zajímavosti o vybraných dílech, žáci mohou diskutovat, ptát se, vyjadřovat svůj názor. V tvůrčí části animace experimentují, seznamují se s pro ně atraktivními technikami a prostřednictvím vlastní tvůrčí zkušenosti odkrývají další vlastnosti soudobého umění.
žáky gymnázií, SŠ a studenty VŠ (VOŠ) i širokou veřejnost
Velký prostor je věnován dialogu nad současným uměním. Co je umění? Kdo je umělec? Jaké je poslání galerie? Společně diskutujeme o vybraných dílech, aniž bychom nutně museli nalézt definitivní odpovědi. Pozornost je rovněž věnována praktické části, protože také dospělí si rádi hrají, experimentují a objevují dosud nepoznané.

UKÁZKY GALERIJNÍCH ANIMACÍ

Během galerijní animace se účastníci dozvědí informace nejen o výstavě a prezentovaných dílech, ale také o galerii samotné i o historii budovy, ve které sídlí. Vedle klasických a netradičních výtvarných technik, častokrát zapojujeme prvky akčního umění, hudby či tvůrčího psaní.

Jednotlivé programy jsou realizovány také pro znevýhodněné skupiny dětí a dospělých, pro které je program adekvátně přizpůsoben.

WORKSHOPY

Koncept zážitkových kurzů pro širokou veřejnost, které srozumitelným a tvůrčím způsobem zprostředkovávají aktuální podobu výtvarného umění ( kombinace teoretického výkladu a praktických projektů). Možnost využití jako teambuildingové akce pro firmy.

VÝTVARNÁ DÍLNA

Programy určené především pro rodiče s dětmi jsou pořádány ve speciálním ateliéru. Hravé tvůrčí úkoly rozvíjí kreativitu dětí a rodičům umožňují komunikovat se svými potomky v jiném prostředí. Ústředním tématem je společná práce a společná komunikace.

lektorské centrum