DIPLOMKY 12

Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Slavnostní zahájení se uskuteční ve středu 30. května 2012 v 18 hodin.
Výstavu uvede děkan Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem,
doc. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.

Výstava diplomových a bakalářských prací studentů Fakulty umění a designu Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem je pravidelným slavnostním zakončením akademického roku
a studia. Tento rok se svými závěrečnými pracemi bude prezentovat více než 110 studentů, z toho
přes 60 se svými bakalářskými pracemi a více než 50 studentů bude obhajovat práce diplomové.
Závěrečné práce představí tvorbu všech ateliérů: Aplikovaná a reklamní fotografie, Fotografie,
Digitální média, Interaktivní média, Performance, Time-based média, Grafický design I a II, Vizuální
design, Přírodní materiály, Sklo, Oděvní a textilní tvorba, Design interiéru, Design keramiky a
Produktový design. Internacionální přesah školy reflektující aktuální trendy dokumentuje skutečnost, že své
diplomové projekty předkládají také studenti z ateliéru Photography s výukou vedenou v anglickém
jazyce. Své diplomové práce zároveň obhajují studenti navazujícího magisterského studia oboru
Kurátorská studia.Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem je mladá,
dynamicky se rozvíjející škola poskytující komplexní vícestupňové vzdělání v oborech výtvarného
umění a designu. Atraktivně vybavená a strukturovaná instituce klade důraz na rozvoj tvůrčích aktivit
studentů a pedagogů ve spolupráci s organizacemi působícími v regionu i v zahraničí. Tvůrčí
umělecké, teoretické a vědecké výstupy se cíleně prolínají s aktuálním společenským kontextem a
přispívají k rozvoji nových postupů, trendů a strategií v oblasti kulturního života kraje a širší
středoevropské oblasti. Posilování profesionality, institucionálního zázemí a internacionalizace
fakulty upevňuje její roli v rámci českého vysokého uměleckého školství. Vedle vzdělávacích aktivit
fakulta podporuje nezávislé studentské projekty i uměleckou činnost pedagogů a studentů a nabízí
široké možnosti v oblasti tvůrčích aktivit, a to jak ve formě vlastního galerijního zázemí, tak také
prostřednictvím podpory uměleckých projektů realizovaných ve spolupráci s českými a zahraničními
výstavními institucemi.

Bakalářské práce studentů Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
budou prezentovány v budově FUD,
Pasteurova 9, Ústí nad Labem.
Prostory budovy FUD budou 30. května 2012 otevřeny od 14 do 19 hodin.


 

Komisař expozice
doc. ak. mal. Ilja Bílek.

Výstava se uskuteční za laskavé podpory těchto institucí:

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Ministerstvo kultury ČR
Město Ústí nad Labem

http://www.fud.ujep.cz/

18. 1. v 15:00 – dernisáž + komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy Terezou Záchovou