Levitující knihovna

Levitující knihovna je projekt, který propojuje Galerii Emila Filly a Galerii Armaturka. Jejím základním cílem je vytvořit prostor pro prezentaci publikací ve třech oblastech: knihy vyšlé v edici FUD UJEP a LVU-VUL; autorské knihy profesorů a studentů FUD; katalogy vizuálních umělců jenž se účastnili výstav v těchto galeriích či publikace kurátorů. Knihovna se nachází na chodbě se vstupy do galerií. Jejím hlavním posláním je trvale zprostředkovávat publikace reflektující dění na ústecké výtvarní scéně a této galerijní půdě. Ve sklepech archivů se totiž nachází mnohdy hodnotná literatura, která se tímto způsobem dostává na světlo. Levitující knihovna je výsledkem sysifovské práce iniciátorů a autorů publikací, díky kterým se soubor neustále rozrůstá.

Knihovna je přístupná v otevírací době galerií a knihy jsou půjčovány pouze prezenčně, nebo po dohodě absenčně za jednorázový poplatek 10 Kč.

Konečně spolu. Česká nezávislá galerijní scéna 1990-2011.
Lenka Sýkorová
Publikace Konečně spolu je na téma disertační práce v doktorském programu oboru Vizuální komunikace na FUD UJEP v Ústí nad Labem. Hlavní záměr textu je soustředěn na nezávislou galerijní scénu a fenomén umělce jako kurátora. Publikace dokumentuje projekt Czech Action Galleries. Výzkum se zaměřil na nezávislé galerijní instituce, jež jsou vedeny mladými vizuálními umělci, a na jejich vztah k preferovaným prezentovaným výtvarným formám, jakými jsou aktivismus, performance, umění site-specific a video art.
V posledních deseti letech se objevil fenomén mladých umělců-kurátorů, kteří zakládali neziskové a alternativní galerie na těch nejméně očekávaných místech po celé České republice. Všechny tyto galerie spojuje myšlenka prezentace současného mladého vizuálního umění bez jakéhokoliv omezení ze strany velkých institucí či podporovatelů. Pro úplné uvedení dané problematiky do kontextu vývoje je zkoumaný fenomén posuzován pravě z dnešního pohledu, jenž umožňuje časový odstup.
Více na: www.actiongalleries.info/
Making worlds / Tvoření světů. (katalog výstavy)

Silva Milková, Veronika Daňhelková.

Ústí nad Labem: FUD UJEP, 2010. 136 s. ISBN: 978-80-7414-314-4.

Publikace reflektuje téma tvoření světů očima 50-ti autorů. Věnuje se jednotlivým tvůrčím přístupům a vyjadřovacím prostředkům každého z autorů a zároveň zachycuje vyznění děl v celkovém kontextu výstavy. Publikace je záznamem chápání tématu tvoření světů v současném vizuálním umění. Publikace je vydána ke stejnojmenné výstavě.
Place in heart/ Místo v srdci. (katalog výstavy)

texty: Michal Koleček, Monika Szewczyk, Šejla Kamenič, Zdena Kolečková, Eva Mráziková a Martin Mrázik, Pavel Mrkus.

Ústí nad Labem: FUD UJEP (ISBN: 978-7414-118-8)/ Galerie Emila Filly (ISBN: 978-80-85097-39-9). 60 s.
Slaven Tolj. Untitled Retrospective… (katalog výstavy)

text: Michal Koleček.

Ústí nad Labem: FUUD UJEP, 2007. 32 s. ISBN: 978- 80-7044-964-6.
Bifúzia (katalog výstavy)

Zdena Kolečková, Pavlína Fichta Čierna. (katalog výstavy ). 2002
Let us be us (katalog výstavy)

texty: Zdena a Michal Kolečkovi.

Ústí nad Labem: FUD UJEP, 2009. 64 s. ISBN: 978-80-7414-136-2.
. i (p+r)/n. Changing faces: Work.(katalog výstavy)

Museum Folkwang Essen and International Photography Research Network.

Göttingen, 2006. ISBN: 3-86521-211-5.
Magic circle/ Začarovaný kruh. prezentace ateliéru fotografie Pavla Baňky.

texty: Pavel Baňka, Michal Koleček.

Ústí nad Labem: FUD UJEP, 2011.166 s. ISBN: 978-80-7414-380-9.
Minimal Differences. (katalog výstavy)

texty: Denise Carvalho, Isabela Kopania. White Box v New Yorku and Galeria Arsenal v Białystoku.

New York: White Box, 2010. 71 s. ISBN: 978-83-89778-12-3.
Ústecký krajIndustriální topografie / Ústecký kraj

Vladislava Valchářová (ed.), BERAN, Lukáš/ZIKMUND, Jan. Industriální topografie / Ústecký kraj, Praha VCPD FA ČVUT 2011. ISBN 978-80-01-04833-7 . KRSEK, MARTIN. Ústí nad Labem. ISBN: 978-80-7432-136-8. PASEKA, Praha, 2011

Bakalářské a diplomové práce studentů Fakulty umění a designu 2010

Le chambre noire. Zdena Kolečková

KOLEČKOVÁ, Zdena. Le chambre noire. Ústí nad Labem: FUUD UJEP, 2005. 122 s. ISBN: 978-80-7414-731-1. Publikace vytváří mnohovrstevný průsečík mezi několika společensko-vědními obory: dějinami výtvarného umění, dějinami a teorií technických médií a socializací umění. Zabývá se historickými kořeny technických médií, situací, v níž vznikala provázanost a vzájemná podmíněnost technického obrazu a výtvarného umění. Výkladová linie se soustřeďuje na období transformace raných modifikací fotografie, a později i kinematografie, z rukodělného produktu na strukturovaný fenomén industriálního charakteru, nahlížený v přímé závislosti na dobových společenských, politických a ekonomických podmínkách.

Kritika krásy. Kritéria hodnocení výtvarného umění a designu.

Kritika krásy. Kritéria hodnocení výtvarného umění a designu. Eva Grochová, Ludvík Hlaváček, Martin Kolář, Michal Koleček, Jana Talašová & Jan Stoklasa, Miroslav Vojtěchovský. Ústí nad Labem: FUD UJEP, 2010. 100 s. ISBN: 978-80-7414-305-2.
Publikace prostřednictvím nástinu dosavadních pokusů vymezuje definici hodnocení umění a designu, aby autoři následně přistoupili k osvětlené samotné struktury těchto disciplín. Ze struktury a funkčních principů pak vyvozuje rámce hodnotících kritérií výtvarného umění a designu.
Architektura 1. poloviny 20. století v západní části Severočeského kraje. Tomáš Pavlíček. Ústí nad Labem: FUUD UJEP, 2005. 136 s. ISBN: 978-80-7044-726-5

Publikace není pouze popisem architektury první poloviny 20. století v Ústeckém kraji a jejím didaktickým zhodnocením. Popisuje fenomén vztahu society ke kraji, k tomu jak byla utvářena podoba tohoto kraje, kdo se na ní podílel a zachycuje podobu architektonického vývoje, který byl odsouzen k zapomenutí, díky historickým událostem z 20. století. Práce je rozdělena na tři části: první se dotýká již zmiňovaného vztahu society a kraje, druhá mapuje architektonický vývoj této části kraje ve zmiňovaném období a třetí je pedagogickou reflexí s naznačením praktických východisek pro výuku.

Začarovaný kruh. Ateliér Fotografie prof. Pavla Baňky

Začarovaný kruh. Pavel Baňka, Silvie Milková. Ústí nad Labem: FUD UJEP, 2011. 166 s. ISBN: 978-80-7414-380-9

Publikace vznikla ke stejnojmenné výstavě a k výročí patnácti let od založení ateliéru Fotografie na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Má retrospektivní charakter a zachycuje nejvýraznější díla studentů a absolventů, kreativní vývoj a interakce, ke kterým docházelo v ateliéru Fotografie prof. Pavla Baňky po dobu uplynulých 15 let existence ateliéru.